Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Mae’r bwrdd yn gyfrifol am reoli a datblygu gwasanaethau i sicrhau cynllunio strategol a gwaith partneriaeth rhwng awdurdodau lleol a’r bwrdd iechyd i sicrhau bod gwasanaethau, gofal a chefnogaeth effeithiol ar waith i ddiwallu anghenion y boblogaeth yn y ffordd orau.

Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg yn ffurfiol ym mis Tachwedd 2016 (‘Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae’r Gorllewin’ gynt). Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 rôl statudol ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, er rhagflaenwyd hyn gan Fforwm Partneriaeth Ranbarthol Bae’r Gorllewin, a sefydlwyd yn wreiddiol ar sail anstatudol yn 2014.

Gellir dod o hyd i gopïau y gellir eu lawrlwytho o agendâu a chofnodion cyfarfodydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol drwy cysyllyu a’r swyddfa – west.glamorgan@abertawe.gov.uk