Rhaglen Lles ac Anableddau Dysgu

Nod y rhaglen waith hon yw rhoi ymdeimlad o berthyn i blant, pobl ifanc ac oedolion ag anabledd dysgu a’r gallu i gymryd rhan mewn cymuned gynhwysol.

Er mwyn mynd i’r afael yn llawn â thrawsnewid gwasanaethau ar gyfer y boblogaeth ag anableddau dysgu, sefydlwyd Rhaglen Anabledd Dysgu Gorllewin Morgannwg yn 2021. Arweinir y rhaglen gan fwrdd (Bwrdd Rhaglen Anabledd Dysgu) lle mae’r aelodaeth yn cynnwys sefydliadau trydydd sector, pobl â phrofiad bywyd, rhieni sy’n ofalwyr, a chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe ac adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg Castell-nedd Port Talbot.

Mae Bwrdd y Rhaglen Anabledd Dysgu yn ceisio adeiladu ar lwyddiannau blaenorol a gwneud newidiadau lle bo angen i drawsnewid gwasanaethau, gan alluogi pobl ag anableddau dysgu i gael bywydau boddhaus sy’n seiliedig ar yr hyn sy’n bwysig iddynt. Y bwriad yw sicrhau bod gan bobl fynediad at gymorth ychwanegol i gyrraedd eu potensial llawn, a bod rhwystrau ac anghydraddoldebau a brofir gan bobl ag anabledd dysgu yn cael eu dileu.

Mae’r Rhaglen Anabledd Dysgu yn darparu swyddogaeth gyflenwol at ddibenion y rhaglenni eraill yng Ngorllewin Morgannwg, gan gynnwys Trawsnewid Gofal Cymhleth a Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant, Pobl Ifanc a Gofalwyr.

Strategaeth Anabledd Dysgu 2024-2029

Mae Bwrdd y Rhaglen Anabledd Dysgu newydd cydgynhyrchu Strategaeth Anabledd Dysgu ranbarthol a chynllun gweithredu ategol 5 mlynedd i oedolion.

Gallwch lawrlwytho copïau o’r fersiwn lawn a’r ddogfen Hawdd ei Ddeall (gweler isod).
Mae’r cynllun gweithredu yn darparu blaenoriaethau a phrosiectau’r dyfodol i’r Bwrdd Rhaglen Anabledd Dysgu, sydd i’w datblygu dros oes y strategaeth.

Dogfennau Strategaeth