Cynllun Ardal

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol i lunio cynllun ardal. 

Mae’r Cynllun Ardal yn ystyried anghenion gofal a chefnogaeth pobl, yn unol â chanlyniadau Asesiad Poblogaeth, ac yn amlinellu’r camau sy’n angenrheidiol i ddiwallu’r anghenion hyn.

Mae’r Cynllun Ardal yn cynnwys pum blaenoriaeth ranbarthol lefel uchel i fynd i’r afael ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol. 

Gweler y dolenni canlynol i gael rhagor o wybodaeth am y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn ogystal â chael mynediad at ein Hadroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad a’n Hasesiad o Anghenion y Boblogaeth.

Os oes angen copïau o’r dogfennau hyn arnoch mewn fformat arall, cysylltwch â Swyddfa Trawsnewid Gorllewin Morgannwg drwy e-bost ar west.glamorgan@swansea.gov.uk.